kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học năm 2016

Thứ tư - 15/06/2016 09:56
Ma túy hiểm họa của xã hội, gia đình và bản thân.
kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học năm 2016

 

 

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN PHÚ LƯƠNG

 

Số: 54/KH-MNPL

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phú Lương, ngày 10 tháng 06 năm 2016.

KẾ HOẠCH

Phòng, chống ma túy trong trường học năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-SGD&ĐT ngày 22/02/2016 về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2016; công văn số 568/PGD&ĐT về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Trường Mầm Non Phú Lương xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong  đời sống xã hội.

- Tiếp tục kiềm chế, làm giảm tiến tới xóa, nói không với ma túy trong cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường học. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, tập trung ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành,  đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình HS, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.

- Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục. Có đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

1.1. Nội dung

- Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy và các quy định khác có liên quan.

- Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.

- Có lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma túy.

- Có ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiệm ma túy và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma túy.

- Ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập và nhà trường, gia đình và xã hội.

1.2. Biện pháp

- Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tệ nạn ma túy trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn...

- Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa

+ Thực hiện lồng ghép trong chương trình giáo dục thông qua các hoạt động ngày hội ngày lễ.

+ Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ Phụ nữ.

- Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác

+ Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.

2. Công tác quản lý

- Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy theo từng năm, từng giai đoạn.

- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý các thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn ma túy của nhà trường từ phía cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy nhà trường.

3. Công tác phối hợp

- Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, các cuộc vận động khác

- Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế , chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoạt đột xuất khi cần thiết để phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng trái phép chất ma túy.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tuyên truyền về tác hại của ma túy, nghiện ma túy để tuyên truyền, răn đe phòng ngừa chung.

2. Tích cự phối kết hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Họp hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn... để lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

4. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy.

6. Tham mưu với các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trang tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) và những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng GD&ĐT quận Hà Đông để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học năm 2016 của trường mầm non Phú Lương./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Website trường;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Hoa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bữa trưa (Chung Mẫu giáo + Nhà trẻ) 10h30

- Cơm tẻ si

- Tôm, thịt xào bầu

- Canh thịt lợn nấu chua.

Bữa chiều (14h30)

* Mẫu giáo:

- Cháo thịt lợn, đậu xanh nấu rau, củ.

- Sữa bột.

* Nhà trẻ:

- Cơm tẻ si

- Thịt lợn xào rau củ

- Canh bí đỏ nẫu thịt

- Sữa bột

  •  

kids

ban

Điện thoại

  • Trường Mầm Non Phú Lương
    02433535281

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay9,901
  • Tháng hiện tại236,264
  • Tổng lượt truy cập21,826,993
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây